Добруджански текстил АД

Адрес: 9301, гр.Добрич, ул. „Ангел Стоянов” № 2


Телефон: 058/ 60-16-89


Е-поща: dobrtextil@mbox.contact.bg


Уеб сайт: www.aih.bg

Добруджански текстил АД, гр. Добрич е емитирало 95 210 броя акции с номинал 1 лев, от които Албена Инвест Холдинг /АИХ/ притежава към 31.12.2011 г. 89 199 бр. (93,69% от капитала).

 

Първоначално, през 1931 г.дружеството възниква като фабрика “Добруджанска индустрия”, с основен предмет на дейност производство на памучни тъкани, която през 1947 година е пререгистрирана като Добруджански текстил АД.


През 1998 г. предприятието е приватизирано, като мажоритарен акционер става АИХ.

 

Добруджански текстил АД преустановява производствената си дейност и започва да отдава наличните помещения под наем. Отдаваните площи представляват офиси, складова база и паркинг. Производствената площадка на предприятието е разположена на площ около 55 000 кв. м, от която застроената е около 19 000 кв. м.


Сградният фонд се състои от: тъкачен цех, цех за подготовка, ремонтно-механичен цех, шивашко звено, складове, парова централа и собствен водоизточник.


За контакт: Геновева Терзиева, телефон 0879 99 09 22.