Ико Бизнес АД

Адрес: гр. Пловдив


Телефон: 032/682 674; 0879 990 924


Е-поща: kirova@aih.bg


Уеб сайт: www.aih.bg

Дружеството "Ико Бизнес" АД е правоприемник на "Фабрика за бутилиране на пиво" АД, като двете дружества се вляха и обединиха в едно. Седалището на новосъздаденото дружество, част от групата на "Албена Инвест Холдинг" АД, е в гр. Пловдив. Дейността на компанията е отдаване на офисни и търговски помещения под наем.

На 21.06.2012 г. в Търговския регистър на Република България беше вписано вливането на „Фабрика за бутилиране на пиво" АД, дъщерно дружество на „Албена Инвест Холдинг" АД, в „Ико Бизнес" АД, дъщерно дружество на „Албена Инвест Холдинг" АД. Избраната форма на преобразуването е вливане по смисъла на чл. 262, ал. 1 от ТЗ. В резултат на вливането всички активи и пасиви, имуществени и неимуществени права и задължения на „Фабрика за бутилиране на пиво" АД преминават върху „Ико Бизнес" АД, което става негов универсален правоприемник, а „Фабрика за бутилиране на пиво" АД се прекратява без ликвидация при условията на универсално правоприемство.

 

"Ико Бизнес" АД е дружество, емитирало 1 059 673 броя акции с номинал 1 лев, от които Холдингът притежава към 30.06.2012 г. 1 056 322 бр. (99,68% от капитала). Основната му дейност е отдаване на сградния фонд под наем. Отдаваните под наем офиси се намират в идеалния център на Пловдив. Помещенията и сградата са напълно реновирани и в отлично състояние за наемане. Общата квадратура на отдаваните под наем площи е  1 171 кв.м.

 За контакт: Мариана Кирова, телефон 0879 99 09 24

Документи за изтегляне