Права за ползване

Този уебсайт е собственост на АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД.

АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД има правото да прави всякакви промени в данните и условията без предварително уведомление.
С достъпа си до този сайт и информацията в него, Вие приемате, че сте запознати и приемате условията по-долу.


Авторско право


Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторското право на АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД с всички запазени права и законни последици. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от ЗАПСП.

Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да модифицирате, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел този сайт без предварително изрично разрешение на АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД.


Връзки с други сайтове


АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД не носи отговорност за информация (в т.ч. за нейната пълнота), съдържаща се в сайтове, към които настоящият има хипервръзки.


Отговорност


АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД поддържа актуална информацията на сайта, което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски. АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД не носи никаква отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани, по какъвто и да е начин с достъпа Ви или използването на този сайт.

Цялата информация на сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи.

Ползването на данните и информацията, съдържаща се в сайта е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на ползвателя при спазване ограниченията в полза на титуляра на авторското право - АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД, по ЗАПСП. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта.

АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до тази сайт.