Новини

Уведомление

16.08.2016

Уважаеми акционери, уведомяваме Ви , че на 15.08.2016г. "АлбенаИнвест Холдинг"АД сключи договор с Инвестор.Бг за публикуване на информация на електронната платформа на медията.

Прочети още

Уведомление от "Албена Инвест Холдинг"АД до акционерите и обществеността

08.08.2016

Уважаеми акционери,   На основание чл.100к., ал.1 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на 04.08.2016г. Комисия за финансов надзор одобри Договор за преобразуване чрез вливане от 31.05.2016г. и Анекс към него от 19.07.2016г. между „Албена“АД, наричано по-долу „Приемащо дружество“ и „Албена Инвест Холдинг“АД, наричано по-долу „Преобразуващо се дружество“, в резултат на което цялото имущество на „Албена ...

Прочети още

Достъп до информация за акционерите на дружеството

Уважаеми акционери, с настоящото Ви информираме, че освен от сайта на дружеството, актуална иформация за нас може да получите и от Инвестор.БГ и платформата на БФБ - Екстри Нюз.

Прочети още

Уведомление за реда и начина на изплащане на дивидент за 2015г. на акционерите на "Албена Инвест Холдинг"АД

16.06.2016

Уважаеми акционери, считано от 01.08.2016 г. до 29.12.2016 г. дивиденти за 2015г. ще се изплащат от клоновете и офисите на „Банка ДСК“ ЕАД– лично на акционерите срещу представяне на документ за самоличност или на пълномощници срещу представяне на нотариално заверено пълномощно. От 21.03.2017 г. – от офисите на дружеството в град София, ул. Свети Иван Рилски” 33-35 и к.к. Албена, Централно управление, офис 219, по следния начин: -          ...

Прочети още

Актуализирана покана за свикване на Общо Събрание на Акционерите, насрочено за 03.06.2016г. от 11:00ч. в к.к.Албена

13.05.2016

Уважаеми акционери, във връзка с постъпило предложение от "Албена Холдинг"АД, ЕИК:124025536, акционер, притежаващ повече от три месеца над 5% от капитала на "Албена Инвест Холдинг"АД по проекта за решение по точка осма от дневен ред на ОСА, насрочено за 03.06.2016г. от 11:00ч. в к.к.Албена, Ви предоставяме актуализирана покана за ОСА, образци на пълномощни за физическо лице и за юридическо лице, изготвени съгласно актуализираната покана, предложението от акционера ...

Прочети още
12345678...9