Новини

Вливане на "Фабрика за бутилиране на пиво" АД в "Ико Бизнес" АД

24.06.2012

На 21.06.2012 г. в Търговския регистър на Република България беше вписано вливането на „Фабрика за бутилиране на пиво" АД, дъщерно дружество на „Албена Инвест Холдинг" АД, в „Ико Бизнес" АД, дъщерно дружество на „Албена Инвест Холдинг" АД. Избраната форма на преобразуването е вливане по смисъла на чл. 262, ал. 1 от ТЗ. В резултат на вливането всички активи и пасиви, имуществени и неимуществени права и задължения на „Фабрика за бутилиране ...

Прочети още

Конкурс за продажба на дървесина на корен

14.12.2012

"Албена" АД организира конкурс за продажба на "дървесина на корен" на територията на Община Троян.Заявки за участие се приемат до 22.01.2013 г. на електронната поща ivan.grigorov@aih.bg . Подробна информация може да получите на телефон 0879 99 04 78 - Иван Григоров.

Прочети още

Начин за получаване на дивидент за 2011 г.

27.07.2012

Управителният и Надзорният съвет на „Албена Инвест Холдинг"АД взеха решение дивидентите за 2011 г. на акционерите, които нямат клиентски сметки при инвестиционен посредник да се изплащат, както следва:  От 19.09.2012 г. до 28.12.2012 г. - от клоновете и офисите на „Банка ДСК" ЕАД - лично на акционерите срещу представяне на документ за самоличност или на пълномощници срещу представяне на нотариално заверено пълномощно. От 15.03.2013 г. - от офисите ...

Прочети още

Албена Инвест Холдинг АД раздава дивидент за 2011 г.

25.06.2012

На 23.06.2012 г. се проведе годишното редовно Общо събрание на акционерите на „Албена инвест – холдинг” АД. На заседанието беше приет годишният финансов отчет, докладът за дейността на дружеството през 2011 г., годишният консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството през 2011 г., одитираният годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 г., отчетът за дейността на Одитния комитет на „Албена инвест – холдинг” ...

Прочети още

Нов ден за изплащане на дивиденти в брой

13.06.2012

На вниманието на всички акционери на "Албена Инвест Холдинг" АД: От 15.06.2012 г. започва изплащането на дивиденти в брой в офиса на "Албена Инвест Холдинг" АД в София и всяка сряда. Става въпрос за дивиденти за предходни години в рамките на 5-годишната законна давност, а именно за периода 2006-2010 г. включително. До този момент дивиденти се плащаха само дните понеделник и петък. По този начин ръководството на Холдинга увеличава с още един ден от седмицата изплащането на дивиденти, ...

Прочети още
12345...5