Новини

Уведомление за реда и начина на изплащане на дивидент за 2015г. на акционерите на "Албена Инвест Холдинг"АД

16.06.2016

Уважаеми акционери, считано от 01.08.2016 г. до 29.12.2016 г. дивиденти за 2015г. ще се изплащат от клоновете и офисите на „Банка ДСК“ ЕАД– лично на акционерите срещу представяне на документ за самоличност или на пълномощници срещу представяне на нотариално заверено пълномощно. От 21.03.2017 г. – от офисите на дружеството в град София, ул. Свети Иван Рилски” 33-35 и к.к. Албена, Централно управление, офис 219, по следния начин: -          ...

Прочети още

Актуализирана покана за свикване на Общо Събрание на Акционерите, насрочено за 03.06.2016г. от 11:00ч. в к.к.Албена

13.05.2016

Уважаеми акционери, във връзка с постъпило предложение от "Албена Холдинг"АД, ЕИК:124025536, акционер, притежаващ повече от три месеца над 5% от капитала на "Албена Инвест Холдинг"АД по проекта за решение по точка осма от дневен ред на ОСА, насрочено за 03.06.2016г. от 11:00ч. в к.к.Албена, Ви предоставяме актуализирана покана за ОСА, образци на пълномощни за физическо лице и за юридическо лице, изготвени съгласно актуализираната покана, предложението от акционера ...

Прочети още

Обявяване на покана и материалин за свикване на редовно годишно ОСА за 2016г.

Уважаеми акционери, с настоящото Ви информираме, че на 03.06.2016г. от 11:00ч. в к.к.Албена ще се проведе Редовно годишно Общо Събрание на Акционерите на дружеството в к.к.Албена, хотел "Фламинго Гранд", зала "Гранд Хол".

Прочети още

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В ДЯЛОВО УЧАСТИЕ

26.04.2016

Уведомление до КФН,БФБ и Обществеността относно промяна в дялово участие от капитала на "Албена Инвест Холдинг"АД.

Прочети още

Промяна в лицата, представляващи дружеството

25.02.2016

С настоящото ви уведомяваме че с вписване с номер  20160222161723  в Търговски Регистър при Агенция по Вписванията, на мястото на Ивелина Ненкова Грозева за член на УС е избрана Еленка Антонова Атанасова, уведомяваме ви още, че при условията на ЗППЦК и Наредба № 2 от 17 септември 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни ...

Прочети още
1234567...7