Новини

Общо събрание на акционерите на Албена Инвест Холдинг АД

22.05.2013

Управителният съвет на Албена Инвест Холдинг АД, на основание чл. 223 от Търговския закон, във връзка с чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно Общото събрание на акционерите на дружеството на 23.06.2013 г. от 10:00 часа в к.к. Албена, зала "Гранд Хол", хотел "Фламинго Гранд".Поканата за Общото събрание на „Албена Инвест Холдинг” АД за 23.06.2013 г. е обявена в Търговския регистър с входящ номер 20130522101930. Всички необходими материали във връзка с Общото събрание ...

Прочети още

Вливане на "Бета консулт 2000" ЕООД в "Алфа консулт 2000" ЕООД

14.07.2013

На 12.07.2013 г. в Търговския регистър на Република България беше вписано вливането на „Бета консулт 2000" ЕООД, дъщерно дружество на „Албена Инвест Холдинг" АД, в „Алфа консулт 2000 ЕООД, дъщерно дружество на „Албена Инвест Холдинг" АД. В резултат на преобразуването всички права и задължения на преобразуващото се дружество („Бета консулт 2000" ЕООД) преминават в приемащото дружество („Алфа консулт 2000 ЕООД), което става негов ...

Прочети още

Вливане на "Фабрика за бутилиране на пиво" АД в "Ико Бизнес" АД

24.06.2012

На 21.06.2012 г. в Търговския регистър на Република България беше вписано вливането на „Фабрика за бутилиране на пиво" АД, дъщерно дружество на „Албена Инвест Холдинг" АД, в „Ико Бизнес" АД, дъщерно дружество на „Албена Инвест Холдинг" АД. Избраната форма на преобразуването е вливане по смисъла на чл. 262, ал. 1 от ТЗ. В резултат на вливането всички активи и пасиви, имуществени и неимуществени права и задължения на „Фабрика за бутилиране ...

Прочети още

Конкурс за продажба на дървесина на корен

14.12.2012

"Албена" АД организира конкурс за продажба на "дървесина на корен" на територията на Община Троян.Заявки за участие се приемат до 22.01.2013 г. на електронната поща ivan.grigorov@aih.bg . Подробна информация може да получите на телефон 0879 99 04 78 - Иван Григоров.

Прочети още

Начин за получаване на дивидент за 2011 г.

27.07.2012

Управителният и Надзорният съвет на „Албена Инвест Холдинг"АД взеха решение дивидентите за 2011 г. на акционерите, които нямат клиентски сметки при инвестиционен посредник да се изплащат, както следва:  От 19.09.2012 г. до 28.12.2012 г. - от клоновете и офисите на „Банка ДСК" ЕАД - лично на акционерите срещу представяне на документ за самоличност или на пълномощници срещу представяне на нотариално заверено пълномощно. От 15.03.2013 г. - от офисите ...

Прочети още
12345...5