Новини

Дивиденти в офиса в к.к. Албена

01.12.2014

Уважаеми акционери,Офисът на Албена Инвест Холдинг АД в к.к. Албена няма да работи в периода 04.12.2014 - 31.12.2014 г. Молби за изплащане на дивиденти за този период ще се приемат в офиса на дружеството в гр. София, ул. Св. Иван Рилски 33-35. За повече информация за начините за контакт с Албена Инвест Холдинг АД, погледнете меню "Контакти".

Прочети още

Начин за получаване на дивидент за 2014 г.

01.07.2015

На 14.06.2015 г. се проведе годишното редовно Общо събрание на акционерите на „Албена инвест – холдинг” АД. Прието е решение за разпределение на брутен дивидент за 2014 г. в размер на 2 750 000 лева, като средствата ще бъдат набрани от нетната печалба на „Албена инвест – холдинг” АД за 2014 г., която е в размер на 828 687,55 лв., ведно с част от неразпределената печалба за минали години в размер на 1 921 312,45 ...

Прочети още

Инвестиционно намерение "Алфа Консулт 2000" ЕООД

22.04.2015

“Алфа Консулт 2000”ЕООД обявява инвестиционно намерение за „Изграждане на хотел, състоящ се от три тела – на два, три и четири етажа” с местонахождение поземлен имот с идентификатор 23947.272.896, местност „Архангел” по КК и КР на гр.Дряново, община Дряново, област Габрово. ЗП на хотела е 835 кв.м., РЗП на хотела – 3216, 41 кв.м., като в посочената площ от 1113,86кв.м представлява сбор от ЗП на хотела+ ЗП на подземно локално ...

Прочети още

Начин за получаване на дивидент за 2013 г.

14.07.2014

Управителният и Надзорният съвет на „Албена Инвест – холдинг”АД взеха решение дивидентите за 2013 г. на акционерите, които нямат клиентски сметки при инвестиционен посредник да се изплащат, както следва: От 15.09.2014 г. до 30.12.2014 г. – от клоновете и офисите на Банка ДСК – лично на акционерите срещу представяне на документ за самоличност или на пълномощници срещу представяне на нотариално заверено пълномощно. От 15.03.2015 ...

Прочети още

Албена Инвест Холдинг АД определи дивидент за 2013 г.

23.06.2014

На 21.06.2014 г. се проведе годишното редовно Общо събрание на акционерите на „Албена инвест – холдинг” АД. На заседанието беше приет годишният финансов отчет, докладът за дейността на дружеството през 2013 г., годишният консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството през 2013 г., одитираният годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г., отчетът за дейността на Одитния комитет на „Албена инвест – холдинг” ...

Прочети още
1234567...7