Новини

Обява "Алфа Консулт 2000" ЕООД

23.04.2015

На основание чл.4, ал.2 и 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда     „АЛФА КОНСУЛТ 2000” ЕООД – гр.София ОБЯВЯВА   На заинтересованите лица и общественост за своето инвестиционно предложение:        1. „Изграждане на хотел, състоящ се от три тела, на 2,3 и 4 етажа”, което ще се реализира в ПИ 23947,272,896, м. Арахангел,  по КККР на гр.Дряново, ...

Прочети още

Инвестиционно намерение "Алфа Консулт 2000" ЕООД

22.04.2015

“Алфа Консулт 2000”ЕООД обявява инвестиционно намерение за „Изграждане на хотел, състоящ се от три тела – на два, три и четири етажа” с местонахождение поземлен имот с идентификатор 23947.272.896, местност „Архангел” по КК и КР на гр.Дряново, община Дряново, област Габрово. ЗП на хотела е 835 кв.м., РЗП на хотела – 3216, 41 кв.м., като в посочената площ от 1113,86кв.м представлява сбор от ЗП на хотела+ ЗП на подземно локално ...

Прочети още

Отстъпки за почивки в к.к. Албена, к.к. Бялата Лагуна и Приморско Клуб

02.04.2015

Уважаеми акционери, Предлагаме на Вашето внимание предложение за отстъпки за акционерите на „Албена Инвест Холдинг” АД и на „Албена” АД за сезон 2015 за хотелите в к.к. Албена, в.с. Приморско и в.с. Бялата Лагуна, валидно до края на 2015 г.                                             ...

Прочети още

Начин за получаване на дивидент за 2013 г.

14.07.2014

Управителният и Надзорният съвет на „Албена Инвест – холдинг”АД взеха решение дивидентите за 2013 г. на акционерите, които нямат клиентски сметки при инвестиционен посредник да се изплащат, както следва: От 15.09.2014 г. до 30.12.2014 г. – от клоновете и офисите на Банка ДСК – лично на акционерите срещу представяне на документ за самоличност или на пълномощници срещу представяне на нотариално заверено пълномощно. От 15.03.2015 ...

Прочети още

Албена Инвест Холдинг АД определи дивидент за 2013 г.

23.06.2014

На 21.06.2014 г. се проведе годишното редовно Общо събрание на акционерите на „Албена инвест – холдинг” АД. На заседанието беше приет годишният финансов отчет, докладът за дейността на дружеството през 2013 г., годишният консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството през 2013 г., одитираният годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г., отчетът за дейността на Одитния комитет на „Албена инвест – холдинг” ...

Прочети още
123456789...9
Threesome