Новини

Начин за получаване на дивидент за 2014 г.

01.07.2015

На 14.06.2015 г. се проведе годишното редовно Общо събрание на акционерите на „Албена инвест – холдинг” АД. Прието е решение за разпределение на брутен дивидент за 2014 г. в размер на 2 750 000 лева, като средствата ще бъдат набрани от нетната печалба на „Албена инвест – холдинг” АД за 2014 г., която е в размер на 828 687,55 лв., ведно с част от неразпределената печалба за минали години в размер на 1 921 312,45 ...

Прочети още

Обява "Алфа Консулт 2000" ЕООД

23.04.2015

На основание чл.4, ал.2 и 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда     „АЛФА КОНСУЛТ 2000” ЕООД – гр.София ОБЯВЯВА   На заинтересованите лица и общественост за своето инвестиционно предложение:        1. „Изграждане на хотел, състоящ се от три тела, на 2,3 и 4 етажа”, което ще се реализира в ПИ 23947,272,896, м. Арахангел,  по КККР на гр.Дряново, ...

Прочети още

Инвестиционно намерение "Алфа Консулт 2000" ЕООД

22.04.2015

“Алфа Консулт 2000”ЕООД обявява инвестиционно намерение за „Изграждане на хотел, състоящ се от три тела – на два, три и четири етажа” с местонахождение поземлен имот с идентификатор 23947.272.896, местност „Архангел” по КК и КР на гр.Дряново, община Дряново, област Габрово. ЗП на хотела е 835 кв.м., РЗП на хотела – 3216, 41 кв.м., като в посочената площ от 1113,86кв.м представлява сбор от ЗП на хотела+ ЗП на подземно локално ...

Прочети още

Отстъпки за почивки в к.к. Албена, к.к. Бялата Лагуна и Приморско Клуб

02.04.2015

Уважаеми акционери, Предлагаме на Вашето внимание предложение за отстъпки за акционерите на „Албена Инвест Холдинг” АД и на „Албена” АД за сезон 2015 за хотелите в к.к. Албена, в.с. Приморско и в.с. Бялата Лагуна, валидно до края на 2015 г.                                             ...

Прочети още

Начин за получаване на дивидент за 2013 г.

14.07.2014

Управителният и Надзорният съвет на „Албена Инвест – холдинг”АД взеха решение дивидентите за 2013 г. на акционерите, които нямат клиентски сметки при инвестиционен посредник да се изплащат, както следва: От 15.09.2014 г. до 30.12.2014 г. – от клоновете и офисите на Банка ДСК – лично на акционерите срещу представяне на документ за самоличност или на пълномощници срещу представяне на нотариално заверено пълномощно. От 15.03.2015 ...

Прочети още
123456789...9