Начин за получаване на дивиденти за 2010 година

10.08.2011

Уважаеми дами и господа,

Управителният съвет на Албена Инвест – холдинг АД е взел решение дивидентите за 2010 г. на акционерите, които нямат клиентски сметки при инвестиционен посредник да се изплащат, както следва:

  • От 25.09.2011 г. до 29.12.2011 г. – от клоновете и офисите на „Банка ДСК” ЕАД – лично на акционерите срещу представяне на документ за самоличност или на пълномощници срещу представяне на нотариално заверено пълномощно.
 
  • От 15.02.2012 г. – от офисите на дружеството в град София, ул. Свети Иван Рилски” 33-35 и к.к. Албена, Централно управление, офис 219,


по следния начин:

  • лично, срещу представяне на лична карта или нотариално заверено пълномощно;
  • с писмено искане за превод на дивиденти по банков път, като в писмото трябва да бъдат посочени трите имена, ЕГН, точен адрес, наименование на банката, банков код и номер на банковата сметка;
  • или при искане – по реда на Наредба 8 от 12 ноември 2003 г. за Централния депозитар на ценни книжа;
  • с писмено искане за превод на дивидента чрез пощенски запис, като в искането следва да бъдат посочени трите имена, ЕГН, точен адрес.


Взето е решение, да бъде преустановено изплащането на дивидента за 2005 г., считано от 19.09.2011 г., поради изтекла петгодишна давност /съгласно чл.110 от Закона за задълженията и договорите/.