Общо събрание на акционерите на Албена Инвест Холдинг АД за 2012 г.

23.05.2012Управителният съвет на Албена Инвест Холдинг АД, на основание чл. 223 от Търговския закон, във връзка с чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно Общото събрание на акционерите на дружествотона 23.06.2012 г. от 10:00 часа в к.к. Албена, зала "Лагуна Гардън".

Поканата за Общото събрание на „Албена Инвест Холдинг” АД за 23.06.2012 г. е обявена в Търговския регистър с входящ номер 20120515100451. Всички необходими материали във връзка с Общото събрание на „Албена Инвест Холдинг” АД са публикувани в Комисията по финансов надзор (e-register), Българска Фондова Борса (X3news), една публична медия (www.investor.bg ) и на официалния ни сайт (www.aih.bg).

Документи за изтегляне