Уведомление за спряна търговия с акции на "Албена Инвест Холдинг"АД

12.09.2016

Уважаеми акционери, уведомяваме Ви, че на 12.09.2016г. получихме писмо от БФБ – София, с което борсата потвърждава, че Съветът на Директорите на БФБ – София е взел решение за временно спиране на търговията с емисия акции, издадени от „Албена инвест-холдинг“ –АД ISIN код BG1100046983, считано от 12.09.2016г. Търговията ще бъде възстановена след постъпване на уведомление от емитента относно взетите решения в случай, че свиканите за 11.10.2016г общи събрания на акционерите на двете дружества не одобрят преобразуването или при евентуален отказ на вписването на вливането в търговския регистър.

Документи за изтегляне