Албена Инвест Холдинг АД определи дивидент за 2013 г.

23.06.2014

На 21.06.2014 г. се проведе годишното редовно Общо събрание на акционерите на „Албена инвест – холдинг” АД. На заседанието беше приет годишният финансов отчет, докладът за дейността на дружеството през 2013 г., годишният консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството през 2013 г., одитираният годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г., отчетът за дейността на Одитния комитет на „Албена инвест – холдинг” АД за 2013 г. и отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2013 г.

На основание чл. 115 „в”, ал. 2 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че ОСА на „Албена инвест – холдинг” АД прие решение за разпределение на брутен дивидент в размер на 1 155 000 лева, като средствата ще бъдат набрани от нетната печалба на „Албена инвест – холдинг” АД за 2013 г., която е в размер на 732 171,88 лв., ведно с част от неразпределената печалба за минали години в размер на 422 828,12 лв., т.е. по 0,21 лева брутен дивидент на една акция. В съответствие с разпоредбата на чл. 115 „в”, ал. 5 от ЗППЦК, изплащането на дивидента ще се извърши в тримесечен срок от провеждането на Общото събрание по реда на Наредба №8 на Централен депозитар. Финансовата институция чрез която ще се извършат плащанията ще бъде определена допълнително.