Начин за получаване на дивидент за 2014 г.

01.07.2015

На 14.06.2015 г. се проведе годишното редовно Общо събрание на акционерите на „Албена инвест – холдинг” АД. Прието е решение за разпределение на брутен дивидент за 2014 г. в размер на 2 750 000 лева, като средствата ще бъдат набрани от нетната печалба на „Албена инвест – холдинг” АД за 2014 г., която е в размер на 828 687,55 лв., ведно с част от неразпределената печалба за минали години в размер на 1 921 312,45 лв., т.е. по 0,50 лева брутен дивидент на една акция.

Управителният и Надзорният съвет на „Албена Инвест – холдинг”АД взеха решение дивидентите за 2014 г. на акционерите, които нямат клиентски сметки при инвестиционен посредник да се изплащат, както следва:

  • От 03.08.2015 г. до 30.12.2015 г. – от клоновете и офисите на „Банка ДСК“ ЕАД– лично на акционерите срещу представяне на документ за самоличност или на пълномощници срещу представяне на нотариално заверено пълномощно.
  • От 21.03.2016 г. – от офисите на дружеството в град София, ул. Свети Иван Рилски” 33-35 и к.к. Албена, Централно управление, офис 219, по следния начин:

- лично, срещу представяне на лична карта или нотариално заверено  пълномощно;

- с писмено искане за превод на дивиденти по банков път, като в писмото трябва да бъдат посочени трите имена, ЕГН, точен адрес, наименование на банката, банков код и номер на банковата сметка;

- или при искане – по реда на Наредба 8 от 12 ноември 2003 г. за Централния депозитар на ценни книжа;

- с писмено искане за превод на дивидента чрез пощенски запис, като в искането следва да бъдат посочени трите имена, ЕГН, точен адрес;


Взето е решение да бъде преустановено изплащането на дивидента за 200
9 г., считано от 27.09.2015 г., поради изтекла петгодишна давност /съгласно чл.110 от Закона за задълженията и договорите/.