Албена Инвест Холдинг АД раздава дивидент за 2011 г.

25.06.2012

На 23.06.2012 г. се проведе годишното редовно Общо събрание на акционерите на „Албена инвест – холдинг” АД. На заседанието беше приет годишният финансов отчет, докладът за дейността на дружеството през 2011 г., годишният консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството през 2011 г., одитираният годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 г., отчетът за дейността на Одитния комитет на „Албена инвест – холдинг” АД за 2011 г. и отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2011 г.

На основание чл. 115 „в”, ал. 2 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че ОСА на „Албена инвест – холдинг” АД прие решение за разпределение на брутен дивидент в размер на 1 375 000 лева, като средствата ще бъдат набрани от нетната печалба на „Албена инвест – холдинг” АД за 2011 г., която е в размер на 682 584,56 лв. и от неразпределена печалба на дружеството за минали години – още 692 415,44 лв., т.е. по 0,25 лева брутен дивидент на една акция. В съответствие с разпоредбата на чл. 115 „в”, ал. 5 от ЗППЦК, изплащането на дивидента ще се извърши в тримесечен срок от провеждането на Общото събрание по реда на Наредба №8 на Централен депозитар. Финансовата институция чрез която ще се извършат плащанията ще бъде определена допълнително.