Протокол от проведено редовно общо събрание на акционерите на Албена Инвест Холдинг АД

03.06.2016

На 03.06.2016г. се проведе годишното редовно Общо събрание на акционерите на „Албена Инвест Холдинг“АД. На събранието беше приет одитираният годишен финансов отчет, докладът за дейността на дружеството през 2015г. доклада за изпълнение на политиката за възнаграждение на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг” АД, годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството през 2015 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015г. , отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г., беше взето решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2015г., беше определено променливо възнаграждение на членовете на Надзорния съвет на дружеството за 2015 г, беше гласувано освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им през 2015 г , беше приет Отчет за дейността на Одитния комитет на „Албена инвест холдинг“ АД за 2015 г.;беше избран регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 година и на годишния консолидиран финансов отчет за 2016г.

   

Документи за изтегляне