Начин за получаване на дивидент за 2012 г.

17.07.2013


Управителният и Надзорният съвет на „Албена Инвест – холдинг”АД взеха решение дивидентите за 2012 г. на акционерите, които нямат клиентски сметки при инвестиционен посредник да се изплащат, както следва:

  • От 15.09.2013 г. до 30.12.2013 г. – от клоновете и офисите на Банка ДСК – лично на акционерите срещу представяне на документ за самоличност или на пълномощници срещу представяне на нотариално заверено пълномощно.

  • От 15.03.2014 г. – от офисите на дружеството в град София, ул. Свети Иван Рилски” 33-35 и к.к. Албена, Централно управление, офис 219, по следния начин:


- лично, срещу представяне на лична карта или нотариално заверено пълномощно;

- с писмено искане за превод на дивиденти по банков път, като в писмото трябва да бъдат посочени трите имена, ЕГН, точен адрес, наименование на банката, банков код и номер на банковата сметка;

- или при искане – по реда на Наредба 8 от 12 ноември 2003 г. за Централния депозитар на ценни книжа;

- с писмено искане за превод на дивидента чрез пощенски запис, като в искането следва да бъдат посочени трите имена, ЕГН, точен адрес;


Взето е решение да бъде преустановено изплащането на дивидента за 2007 г., считано от 29.09.2013 г., поради изтекла петгодишна давност /съгласно чл.110 от Закона за задълженията и договорите/.