Вливане на "Бета консулт 2000" ЕООД в "Алфа консулт 2000" ЕООД

14.07.2013

На 12.07.2013 г. в Търговския регистър на Република България беше вписано вливането на „Бета консулт 2000" ЕООД, дъщерно дружество на „Албена Инвест Холдинг" АД, в „Алфа консулт 2000 ЕООД, дъщерно дружество на „Албена Инвест Холдинг" АД. В резултат на преобразуването всички права и задължения на преобразуващото се дружество („Бета консулт 2000" ЕООД) преминават в приемащото дружество („Алфа консулт 2000 ЕООД), което става негов универсален правоприемник.