Уведомление от "Албена Инвест Холдинг"АД до акционерите и обществеността

08.08.2016

Уважаеми акционери,

 

На основание чл.100к., ал.1 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на 04.08.2016г. Комисия за финансов надзор одобри Договор за преобразуване чрез вливане от 31.05.2016г. и Анекс към него от 19.07.2016г. между „Албена“АД, наричано по-долу „Приемащо дружество“ и „Албена Инвест Холдинг“АД, наричано по-долу „Преобразуващо се дружество“, в резултат на което цялото имущество на „Албена Инвест Холдинг“АД ще премине към „Албена“АД – последното ще стане негов правоприемник. „Албена Инвест Холдинг“АД ще се прекрати без ликвидация.

Комисия за финансов надзор одобри също и докладите на управителните органи на двете дружества, изготвени в съответствие с разпоредбите на чл.262и от Търговски закон и докладът на назначения общ проверител на участниците в преобразуването.

Предстои свикване на ИОСА на двете дружества, на което ще се вземе решение за вливането.

Документи за изтегляне