Уведомление от Албена Инвест Холдинг АД

08.09.2016

На основание на член 12 от ЗПЗФИ и във връзка с член 100т от ЗППЦК,ЧЛ.65 от правила за търговия по Правилник за дейността на БФБ и във връзка с открито производство по преобразуване на "Албена Инвест Холдинг"АД чрез вливането му в "Албена"АД, Ви уведомяваме че сме отправили молба до Българска фондова борса за спиране на търговията с акции на "Албена Инвест Холдинг"АД след приключване на търговията на 09.09.2016г., която да се възстанови в случай, че свиканите за 11.10.2016г. общи събрания на "Албена Инвест Холдинг"АД и "Албена"АД не одобрят преобразуването.

Документи за изтегляне