Инвестиционно намерение "Алфа Консулт 2000" ЕООД

22.04.2015


“Алфа Консулт 2000”ЕООД обявява инвестиционно намерение за „Изграждане на хотел, състоящ се от три тела – на два, три и четири етажа” с местонахождение поземлен имот с идентификатор 23947.272.896, местност „Архангел” по КК и КР на гр.Дряново, община Дряново, област Габрово. ЗП на хотела е 835 кв.м., РЗП на хотела – 3216, 41 кв.м., като в посочената площ от 1113,86кв.м представлява сбор от ЗП на хотела+ ЗП на подземно локално пречиствателно съоръжение и ЗП буферен резевоар за поливни нужди с обем 30 м3. Капацитетът на хотела ще бъде 80 легла и ресторант за 150 човека.