Обява "Алфа Консулт 2000" ЕООД

23.04.2015

На основание чл.4, ал.2 и 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда    

„АЛФА КОНСУЛТ 2000” ЕООД – гр.София

ОБЯВЯВА  

На заинтересованите лица и общественост за своето инвестиционно предложение:

        1. „Изграждане на хотел, състоящ се от три тела, на 2,3 и 4 етажа”, което ще се реализира в ПИ 23947,272,896, м. Арахангел,  по КККР на гр.Дряново, община Дряново,област Габрово. Инвестиционното предложение представлява нова сграда – четиризвезден хотел. На приземния етаж ще бъде разположен СПА център със закрит басейн. На партерния етаж се предвижда просторно фоайе и рецепция, магазин, лоби бар с ресторант за 150 човека и лятна градина. На първи етаж – конферентна зала. От втори етаж нагоре –  хотелски стаи и апартаменти. Капацитетът на хотела – 80 легла/39 хотелски стаи, 7 апартамента/ и 45 паркоместа. Застроената площ е 1113,86 кв.м., разгънатата застроена площ – 3216,41 кв.м.

      2. Местоположението на сградата е в ПИ 23947.272.896,  м. Арахангел, по КККР на гр.Дряново, община Дряново, област Габрово.   Инвестиционното предложение попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии – защитена местност „Дряновски манастир”, както и попада в защитена зона BG 0000214 Дряновски манастир” за опазване на природни местообитания  и дива флора и фауна, включена в Списъка на защитените зони, приет с Решение на МС № 122/ 02.03.2007г. За разглежданата территория няма наложена строителна забрана във връзка с чл.198 от ЗУТ.

 
      3. При реализиране на инвестиционното предложение ще се използува съществуващата инфраструктура – пътна, ВиК и електроснабдяване.   Заинтересованите лица могат да получат достъп до информацията по приложение 2 към чл.6 от Наредба за ОВОС и да изразят становище в 14 дневен срок в офиса на дружеството в гр.София, на адрес : ул. Св.Иван Рилски 33-35.