Промяна в лицата, представляващи дружеството

25.02.2016

С настоящото ви уведомяваме че с вписване с номер  20160222161723  в Търговски Регистър при Агенция по Вписванията, на мястото на Ивелина Ненкова Грозева за член на УС е избрана Еленка Антонова Атанасова, уведомяваме ви още, че при условията на ЗППЦК и Наредба № 2 от 17 септември 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, че на проведено заседание на Управителен Съвет на „Албена инвест Холдинг” АД на 11.02.2016г. на основание чл. 238 от ТЗ бе определено следното разпределение на функциите между членовете на Управителен Съвет на „Албена инвест Холдинг” АД, ЕИК: 124044376:

 

            Еленка Антонова Атанасова- Председател на УС

 

Светлана Костадинова Димова – Член на УС

 

           Иванка Стоилова Данчева – Член на УС и Изпълнителен директор