Актуализирана покана за свикване на Общо Събрание на Акционерите, насрочено за 03.06.2016г. от 11:00ч. в к.к.Албена

13.05.2016

Уважаеми акционери, във връзка с постъпило предложение от "Албена Холдинг"АД, ЕИК:124025536, акционер, притежаващ повече от три месеца над 5% от капитала на "Албена Инвест Холдинг"АД по проекта за решение по точка осма от дневен ред на ОСА, насрочено за 03.06.2016г. от 11:00ч. в к.к.Албена, Ви предоставяме актуализирана покана за ОСА, образци на пълномощни за физическо лице и за юридическо лице, изготвени съгласно актуализираната покана, предложението от акционера "Албена Холдинг"АД и уведомление от "Албена Инвест Холдинг"АД.