Уведомление за реда и начина на изплащане на дивидент за 2015г. на акционерите на "Албена Инвест Холдинг"АД

16.06.2016

Уважаеми акционери, считано от 01.08.2016 г. до 29.12.2016 г. дивиденти за 2015г. ще се изплащат от клоновете и офисите на „Банка ДСК“ ЕАД– лично на акционерите срещу представяне на документ за самоличност или на пълномощници срещу представяне на нотариално заверено пълномощно.

От 21.03.2017 г. – от офисите на дружеството в град София, ул. Свети Иван Рилски” 33-35 и к.к. Албена, Централно управление, офис 219, по следния начин:

-          лично, срещу представяне на лична карта или нотариално заверено  пълномощно;

-          с писмено искане за превод на дивиденти по банков път, като в писмото трябва да бъдат посочени трите имена, ЕГН, точен адрес, наименование на банката, банков код и номер на банковата сметка;

-          по реда на раздел V от Наредба 8 от 12 ноември 2003 г. на Комисия за Финансов Надзор с искане към Централния депозитар АД;

-          с писмено искане за превод на дивидента чрез пощенски запис, като в искането следва да бъдат посочени трите имена, ЕГН, точен адрес.