История, мисия, визия

Албена Инвест Холдинг АД /АИХ/е публична холдингова компания, създадена през 1996 г. в резултат от процеса на масова приватизация, който води до раздържавяване на управлявани от държавата активи. На 01.11.2016г. Албена Инвест Холдинг АД се вля в Албена АД чрез преобразуване без ликвидация.

Предмет на дейността на Холдинга са придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества в които холдинговото дружество участва; извършване на всякаква друга не забранена от закона дейност.

Капиталът на дружеството е в размер на 5 500 000 /пет милиона и петстотин хиляди/ лева, записан и изцяло внесен. Брой акции – 5 500 000 /пет милиона и петстотин хиляди/ броя обикновени поименни безналични с номинална стойност 1 лев всяка една. Емитираните от дружеството акции са допуснати до търговия на регулиран пазар. Всички акции на дружеството са от един клас – обикновени, поименни, безналични, като всяка от тях дава право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял съразмерно с номиналната стойност на акцията. Акциите на дружеството се прехвърлят без ограничения по предвидения от закона ред.

Уставът
на Албена Инвест Холдинг АД не съдържа текстове, които да предвиждат ограничения при прехвърлянето или притежаването на ценни книжа на Дружеството, респективно да изискват одобрението на Дружеството или акционер за прехвърлянето на дружествени акции. Дружеството не е издавало акции от различни класове.

Акциите
на АИХ се търгуват на свободен пазар на акции на Българска фондова борса – София АД.

От 1996 г. структурата на портфейла на Компанията се е променила и в момента основните дейности са в сферата на недвижимите имоти, сектора на туризма, транспорта и машиностроенето. Холдингът използва консервативен подход за управление, а резултатите оправдават сигурността и стабилността, която Абена Инвест Холдинг АД предлага на инвеститорите си. Компанията разчита на органичния растеж на пазарите, в които е представена. Въпреки, че се правят опити да се избегнат спекулации, поемат се рискове, но те са добре пресметнати, поносими и добре се вместват в инвестиционната стратегия на Дружеството.

Главна цел е поддържането и увеличаването на доходността на инвеститорите.
Целта на Компанията е да бъде в състояние да предложи на акционерите атрактивна доходност, както и възможност за ръст на дивидентната и капиталовата доходност, постигнати чрез внимателно подбрани инвестиционни и управленски стратегии.

Стабилноста на Абена Инвест Холдинг АД се потвърждава от постигнатите положителни резултати през всяка една година от нейното основаване, като всяка година, от както е основана, Компанията e раздавала дивиденти на своите акционери, с изключение на 2000 г.