Управление

Албена Инвест Холдинг АД /АИХ/се управлява чрез двустепенна система, с Надзорен съвет и Управителен съвет.


Членовете на Управителния и Надзорния съвет са:

  • Красимир Веселинов Станев е председател на Надзорния съвет на “Албена инвест – холдинг” АД. Той е също така Изпълнителен директор на „Албена” АД.

  • Маргита Петрова Тодорова е член на Надзорния съвет на “Албена инвест – холдинг” АД. Тя също така е Директор „Маркетинг и продажби” на „Албена” АД.

  • Бранимир Тодоров Ханджиев е член на Надзорния съвет на “Албена инвест – холдинг” АД. Той е също така Главен директор – Международни проекти и програми в Българска стопанска камара.

  • Иванка Стоилова Данчева е Изпълнителен директор на “Албена инвест – холдинг” АД. Преди това е била Прокурист на „България-29” АД и “Фохар” АД.

  • Еленка Антонова Атанасова е председател на Управителния съвет на “Албена инвест – холдинг” АД.

 

  • Светлана Костадинова Димова е член на Управителния съвет на Албена инвест – холдинг АД. Тя също така е председател на Одитният комитет на Албена инвест- холдинг АД.