Партньори

Албена АД притежава и управлява множество компании, обединени в Групата "Албена". Основна дейност на предпрятията в групата е туризма, като паралелно са развити и индустариални и земеделски компании, подкрепящи основния бизнес. Най-големите туристически ресурси на групата са концентрирани в курортите Албена, Приморско и Бялата Лагуна.


Българска стопанска камара -  Съюз на българския бизнес
е сдружение с нестопанска цел, неправителствена организация на българския бизнес, в което могат да членуват български и чуждестранни юридически  и дееспособни физически лица,  които извършват стопанска дейност. В БСК- съюз на българския бизнес могат да членуват държавни учреждения и юридически лица на частното право, които не извършват стопанска дейност, но могат да и съдействат за постигане на нейната цел и изпълнение на нейните задачи.


BIAnet  -  Интернет център на БСК - специализиран в проектирането и разработката на уеб страници, портални сайтове, информационни системи от бази данни  и сложни софтуерни решения с най-високо качество.