Обща информация

Албена Инвест Холдинг АД /АИХ/е публична компания, емитирала 5 500 000 броя безналични акции с номинал 1 лв. Главните акционери са Албена Холдинг АД и Албена АД, притежаващи към 31.12.2013 г. общо 49,37% от капитала, следвани от няколко пенсионни фонда. Физическите лица, акционери на дружеството, притежават общо 34,75% от капитала. Останалите 15,88% от капитала на АИХ са разпределени между други юридически лица.

Всяка година, от основаването си до днес, АИХ е раздавал дивиденти на своите акционери, с изключение на 2000 г. Брутният дивидент за 2009 г. е в размер на 0,40 лв./акция, за 2010 г. - 0,50 лв./акция, за 2011 г. - 0,25 лв./акция, за 2012 г. - 0,25 лв./акция, за 2013г. - 0,21 лв./акция, за 2014 г. - 0,50 лв./акция.


В началото на 2014 година пазарната капитализация на "Албена Инвест Холдинг" АД на неконсолидирана основа е в размер на 36.3 млн. лв., а цената на 1 акция - около 6лв. В историческото си развитие АИХ е използвал изключително консервативен подход, състоящ се в недългово финансиране.

Това е особено добър показател в условията на глобална финансова криза и намаление цените на активите, чрез който Албена Инвест Холдинг АД остава сред водещите холдингови структури в България.

През 2012 г. АИХ получи висок кредитен рейтинг от АКРА, а именно дългосрочен рейтинг bgA3 и краткосрочен рейтинг bgP-2, със стабилна перспектива. Холдингът е включен в сегмент "А" на Официалния пазар на акции на Българска Фондова Борса - София АД.

На Вашето внимание предлагаме важни документи във връзка с дейността на Албена Инвест Холдинг АД, а именно Структура на капитала и Устав на Холдинга: