Уведомление на основание чл.114, ал.3 от ЗППЦК от "Албена Инвест Холдинг"АД до КФН,БФБ,Обществеността

Уважаеми дами и господа,

 

На основание чл.114, ал.3 от ЗППЦК, Ви представяме искане от Ико бизнес” АД до Управителен Съвет на „Албена Инвест Холдинг“АД относно целесъобразността и уточняване на условия по сделката, касаеща отдаване под наем на имот, собственост на „Ико бизнес” АД, ЕИК: 000654587, дъщерно дружество от групата на „Албена Инвест Холдинг“АД, входирано с номер 167/25.05.2016г.