Изплащане на дивидент

„Албена Инвест Холдинг" АД /АИХ/ предлага следните начини и процедури за излащане на дивидент на своите акционери:

 
  • От офисите на дружеството в град София, ул. Свети Иван Рилски" 33-35 (понеделник, сряда и четвъртък от 09:00 до 17:00 ч. с 1 час обедна почивка) и к.к. Албена, Централно управление,(вторник и четвъртък от 09:00 до 16:30 ч. с 1 час обедна почивка) - лично, срещу представяне на лична карта или нотариално заверено пълномощно.
  • По банков път - чрез попълване на Формата за изплащане на дивидент по банков път от бутон в долния десен ъгъл на сайт-а. Задължително посочете трите имена на собственика /титуляра/ на банковата сметка.
  • С писмено искане за превод на дивидента чрез пощенски запис, като в искането следва да бъдат посочени трите имена, ЕГН, точен адрес.
  • През клоновата мрежа на избрана от АИХ банка.
  • За акционерите, които имат клиентски сметки при инвестиционен посредник, чрез системата на Централен депозитар през периода 15 септември - 30 декември на текущата година.


За повече информация, свързана с дивидентите, следете секцията Новини.